Make your own free website on Tripod.com


Op deze pagina vind je informatie over de M.R. (medezeggenschapsraad).
Wat doet de M.R.?
Wie zitten erin?

HOME

MR
Brede School
Personeel
Methodes
Groepen
Ouders
Jaarkalender


E-mail:
kievnest@westbrabant.net

OUDERS GEZOCHT!!!
De M.R. is dringend op zoek naar ouders die de oudergeleding willen versterken.
Voor meer informatie belt u naar school en vraagt naar dhr vd Veeken.


Onze school heeft een medezeggenschapsraad (M.R.). 
Je zou het kunnen vergelijken met een ondernemingsraad in het bedrijfsleven.

In de M.R. praten vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten over allerlei zaken, die de school en het onderwijs aangaan, bijvoorbeeld de begroting, aanschaf van methodes, aanstelling van leerkrachten, enz. Ook kan de M.R. een gesprek met het bestuur aangaan om over deze zaken te spreken. Het bestuur is verplicht over een aantal zaken advies te vragen aan de M.R., bijv. over het vakantierooster. Met betrekking tot een aantal andere zaken heeft het bestuur instemming nodig van de M.R., vr het zijn voorstel in de praktijk kan brengen. Welke punten bij het adviesrecht en welke bij het instemmingsrecht horen, is geregeld in het M.R.-reglement.

De M.R. bestaat uit 6 leden. 
Drie leden worden gekozen door de ouders en drie door het personeel. 
Namens de ouders zijn er nog drie plaatsen vacant.
Namens het personeel: Joop vd Veeken (voorzitter), Patricia Roovers en Inge de Jong.

Iedere ouder kan zich kandidaat stellen en kan ook stemmen. 
Van het personeel kan ook iedereen zich kandidaat stellen. 
Ieder jaar treedt de helft van de M.R. af.